Gebruikersnaam:Wachtwoord: 
  
 Wachtwoord vergeten? 

Medezeggenschap - hoe is het geregeld?

Ouders en personeelsleden kunnen invloed uitoefenen op het beleid van een scholenstichting en de daaronder vallende scholen, via de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van de stichting en via de medezeggenschapsraden (MR-en) van de individuele scholen. Dit is bij wet geregeld, in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS).

In ons Statuut Medezeggenschap is vastgelegd hoe binnen de stichting Gewoon Speciaal invulling wordt gegeven aan de WMS. Hierin wordt onder andere beschreven hoe de GMR en MR worden samengesteld, hoe zij informatie ontvangen en verstrekken, en welke middelen hen voor de uitvoering van hun taken ter beschikking worden gesteld.

In het GMR Reglement wordt het functioneren van de GMR - conform de WMS - meer in detail beschreven. Dit behelst onder andere de wijze waarop de leden worden gekozen, en wat hun taken en bevoegdheden zijn.

Tenslotte heeft de GMR ook een Huishoudelijk Reglement, waarin vooral procedurele aspecten van vergadering en besluitvorming nader zijn omschreven. Al deze documenten zijn via onderstaande links te downloaden in PDF formaat, en liggen tevens op alle scholen ter inzage.

De MR-en van de scholen hebben elk een eigen MR Reglement, dat is te vinden op de website van uw school.


Bijbehorende downloads:
» Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS)
» Statuut Medezeggenschap
» GMR Reglement
» Huishoudelijk Reglement


   _______________________________________________________________________________

Om PDF files op uw beeldscherm weer te geven en om ze af te drukken heeft u een zogenaamde PDF reader nodig. Acrobat Reader is een gratis PDF reader, die is te downloaden door op de button te klikken.


   _______________________________________________________________________________

Wat is en doet de GMR?

De GMR is een beleidsorgaan dat zich bezighoudt met zaken die "bovenschools" geregeld zijn of die van belang zijn voor alle scholen of een meerderheid van de scholen, zoals vastgelegd in het GMR Reglement. Hieronder vallen bijvoorbeeld:

  • de hoofdlijnen van het meerjarig financiëel beleid
  • de criteria voor de verdeling van de financiën over bovenschools en schools niveau
  • de aanstelling of het ontslag van de schoolleiding
  • de regeling voor de bescherming van persoonsgegevens
  • de arbeidstijdenregeling en verlofregeling van het personeel
  • de taakverdeling en taakbelasting van het personeel
  • de onderwijstijd
  • nieuwbouw of belangrijke verbouwing van een school

Op sommige punten heeft de GMR adviesbevoegdheid, op andere punten instemmingsbevoegdheid. Dit kan gelden voor de gehele GMR, of voor één van de geledingen, zoals vastgelegd in het GMR Reglement.

In de GMR van Gewoon Speciaal is elke school (beter gezegd, elk brinnummer) vertegenwoordigd met één lid uit de oudergeleding en één lid uit de personeelsgeleding. De leden stemmen 'zonder last of ruggespraak', maar kunnen in voorkomende gevallen wel besluiten hun achterban te raadplegen (zie het GMR Reglement).

» GMR Reglement